Niniejsza Polityka prywatności serwisu Biogardena (dalej jako „Polityka”), czyli serwisu internetowego oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.biogardena.pl (dalej łącznie „Serwis”) prowadzonego przez spółkę NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000370257, NIP 701-026-88-31 dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako „Dane”) udostępnianych przez Ciebie w Serwisie.

 

Mamy nadzieję, iż korzystanie z Serwisu spełni Twoje oczekiwania. Pamiętaj, że pełne funkcjonalności Serwisu umożliwiają _____________. Dla zapewnienia Ci możliwości korzystania z tych funkcjonalności w trakcie tworzenia Profilu zostaniesz poproszony o podanie swoich Danych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że NaturalCrop przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. NaturalCrop dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane i wykorzystywane w Serwisie Dane.

 

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez NaturalCrop.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

 • sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą uzyskiwane poprzez uzyskanie dostępu i korzystanie z Serwisu przez Ciebie,
 • celach przetwarzania Danych,
 • Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy NaturalCrop w ich wykonywaniu przez Ciebie,
 • polityce „cookies”.

 

 1. Administrator Danych

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000370257, NIP 701-026-88-31

 

 1. Słowniczek

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

 

Serwis                                       serwis internetowy oraz Sklepu internetowy dostępne pod adresem internetowym www.biogardena.pl

 

Sklep internetowy                   sklep internetowy będący częścią Serwisu, dostępny pod adresem: www.biogardena.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może kupić od Administratora (Sprzedawcy) Towary w nim prezentowane;

 

Konto                                        dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła) konto w Sklepie internetowym, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza swoje dane osobowe oraz może w jego ramach korzystać z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego m.in.: sprawdzać stan realizacji zamówienia i historię zamówień;

 

Użytkownik                              osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. składanie zamówień w sklepie internetowym Biogardena.pl, w wyniku czego w udostępnia w Serwisie swoje Dane

 

strona www.                             oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.biogardena.pl

 

Dane                                         oznacza dane udostępnione w Serwisie przez Użytkownika

 

Dane wrażliwe                         oznaczają Dane specjalne i Dane karne

 

Dane specjalne                        oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

 

Dane karne                               oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

 

Dane dzieci                              oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

 

Osoba                                       oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

 

Podmiot przetwarzający         oznacza organizację lub osobę, której NaturalCrop powierzyła przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

 

Profilowanie                             oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 

Eksport Danych                       oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

 1. autorskie oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm)

 

u.z.n.k.                                      oznacza ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

 1. Cele i podstawa przetwarzania Danych

  • NaturalCrop przetwarza Twoje Dane na podstawie o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
   • w celu rejestracji i prowadzenia Twojego Profilu w Serwisie,
   • w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędnego do prawidłowej realizacji przez NaturalCrop umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży,
   • w celu dokonywania przez NaturalCrop rozliczeń księgowych związanych z dokonywanymi przez Ciebie zamówieniami towarów w Serwisie
   • w celu analizy przez NaturalCrop sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie,
   • w celu zapewnienia Ci przez NaturalCrop dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,
   • w celu oceny przez NaturalCrop efektywności Serwisu,
   • w celu zapewnienia przez NaturalCrop działania Serwisu pod względem technicznym i ochrony Twoich Danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem,
 • wystawienia przez NaturalCrop faktury VAT na rzecz Użytkownika w przypadku realizacji przez NaturalCrop na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dodatkowych,
 • w celu geolokalizacji,
 • w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,
 • w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych,
 • w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • NaturalCrop przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów NaturalCrop, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu a także określenia jakości Serwisu;
  • w celu oferowania przez NaturalCrop produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich;
  • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z NaturalCrop (partnerów NaturalCrop), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;

W powyższych przypadkach w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.1 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny, z tym zastrzeżeniem, że podanie przez Ciebie Danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail jest niezbędne do utworzenia Twojego Konta w Serwisie i umożliwienia Ci korzystania z niego.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez NaturalCrop

  • O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych. W Profilu możesz umieścić następujące Twoje Dane:
   • imię i nazwisko,
 • Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez NaturalCrop będą następujące Dane:
 • Dane określone w pkt 4.1 powyżej,
 • informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody, dane techniczne.
  • Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Konta Danych wrażliwych i Danych dzieci.
  • Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia Użytkownika oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące działań Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

 1. Korzystanie z Serwisu

  • W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową biogardena.pl, w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego, należy utworzyć Konto w Sklepie internetowym.
  • W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: geolokalizacja,
  • W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu Twoje Dane nie będą przechowywane przez NaturalCrop, Konto zostanie przez niego usunięte bez przetwarzania, z tym że NaturalCrop zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez NaturalCrop okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 1. Czas przechowywania Danych

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 10 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Twojego Konta, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych czyli przez 10 lat.

 

 1. Twoje prawa

  • Masz prawo zwrócić się do NaturalCrop celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. NaturalCrop w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
 • prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
 • prawo do przenoszenia Danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Wycofanie przez Twojej zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)

  • Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z NaturalCrop poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez NaturalCrop na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.
  • NaturalCrop zaprzestanie przetwarzania Danych Użytkownika w celach na jakie uprzednio Użytkownik wyraził zgodę, chyba że NaturalCrop będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Danych Użytkownika istnieją dla NaturalCrop ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub Twoje Dane są NaturalCrop niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
  • Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu zgody przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.
  • Możesz wyłączyć dodatkowe usługi w ustawieniach Serwisu. Nie jest potrzebne w takim wypadku oddzielne wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

 

 1. Skarga na przetwarzanie Danych

Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania NaturalCrop w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru.

 

 1. Odbiorcy Danych

  • Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi NaturalCrop.
  • Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
  • Twoje Dane mogą być przekazywane przez NaturalCrop do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez NaturalCrop i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

 

 1. Polityka „Cookies”

  • NaturalCrop zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Ciebie.
  • Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. NaturalCrop wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
  • Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jej usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
  • Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
  • Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
  • Użytkownik , który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
  • Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

 

 1. Pytania i kontakt

  • W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z kontakt@biogardena.pl. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych, które Użytkownik podał przy rejestracji Konta; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. NaturalCrop w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.
  • W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz się skontaktować z NaturalCrop poprzez adres e-mail kontakt@biogardena.pl.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • W trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Dane podane w formularzu rejestracyjnym Serwisu podczas tworzenia Konta. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.

 

 1. Udzielenie licencji NaturalCrop

 

 1. Zmiany w Polityce
  • Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki NaturalCrop poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
  • Nowa wersja Polityki publikowana będzie na stronie www. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z Serwisu.

 

 

 

za NaturalCrop

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu i polityka prywatności: 

Serwis biogardena.pl należy do firmy NaturalCrop Poland zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

NIP 7010268831, REGON 142681754, firma zarejestrowana pod adresem Al. KEN 57/2, 02-797 Warszawa.
Biuro mieści się w Warszawie pod tym samym adresem.

Na serwis biogardena.pl składa się sklep internetowy oraz serwis informacyjny.

Regulamin serwisu składa się z części:

 • Regulamin serwisu informacyjnego
 • Regulamin sklepu internetowego
 • Polityka prywatności
 • Polityka Cookies
 • Bezpieczeństwo

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://biogardena.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/ wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

Jeżeli zauważyli Państwo, że jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, prosimy o kontakt z nami i wskazanie nieścisłości – niezwłocznie doprowadzimy Regulamin do stanu zgodnego z prawem.

Regulamin serwisu informacyjnego:

  1. Serwis informacyjny dostępny na stronie biogardena.pl jest prowadzony i administrowany przez firmę NaturalCrop Poland, właściciela strony biogardena.pl. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są m.in. usługi informacyjne.
  2. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach serwisu biogardena.pl – w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, opracowania danych.
  3. Za użytkownika serwisu uważa się osobę przeglądającą treści na stronie biogardena.pl
  4. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  6. W ramach serwisu Administrator może udostępnić bezpłatny dostęp do newslettera na zasadzie dobrowolnej subskrypcji, co może wymagać zalogowania i podania hasła. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji. Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Subskrybent zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów z informacjami promocyjnymi serwisu boigardena.pl, jak również z informacjami promocyjnymi od partnerów współpracujących z Administratorem.
  7. Dane podawane przy rejestracji w serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom.
  8. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników w sposób niedozwolony z materiałów zamieszczonych w serwisie, a także z szaty graficznej serwisu bez zgody administratora. W szczególności niedozwolone jest: zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej w celu innym, niż uzgodniony z administratorem.
  9. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez serwis formach wypowiedzi (forum, recenzje produktów, przesyłanie własnych wypowiedzi w celu publikacji w serwisie, przesyłanie własnych przepisów na dania w celu publikacji w serwisie). Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać zalogowania i podania hasła.
  10. Użytkownicy zamieszczający swoje wypowiedzi w serwisie biogardena.pl, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w serwisie biogardena.pl ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników serwisu biogardena.pl na stronach tego serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach biogardena.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszające zasady Netykiety.
  12. Bez pisemnej zgody Administratora serwisu biogardena.pl niedopuszczalne jest również zamieszczanie na łamach tego serwisu przekazów reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawiony.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 11 i 12.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy (użytkownika) są nieprawdziwe.
  15. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.
  16. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu biogardena.pl spowodowanych względami technicznymi i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw
  17. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone w serwisie biogardena.pl były realizowane poprawnie. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, sił wyższych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.
  18. Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w serwisie biogardena.pl, jednak nie odpowiada wobec użytkowników i subskrybentów ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości, które mogą zaistnieć w serwisie biogardena.pl
  19. Użytkownicy serwisu biogardena.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność decydują o zastosowaniu na swój użytek informacji zawartych w serwisie.
  20. Użytkownicy serwisu biogardena.pl przyjmują do wiadomości, że żadne informacje zawarte w serwisie nie zastępują konsultacji lekarza ani dietetyka w stosunku do poszczególnych osób.

 

Regulamin sklepu internetowego:

 1. Sklep internetowy (zwany w dalszej części Sklepem), znajdujący się pod adresem  www.biogardena.pl  prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Sklep nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.
 2. Klientem nazywany jest użytkownik, który składa zamówienie poprzez stronę www.biogardena.pl
 3. Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówienia, kosztów i sposobów dostawy znajdują się w sekcji „Zakupy i dostawy” w stopce strony są i integralną częścią regulaminu Sklepu.
 4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez stronę www.biogardena.pl. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia jednorazowego zamówienia nie jest wymagane zarejestrowanie się w Sklepie, jedynie poprawne wypełnienie zamówienia wraz z podaniem danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 5. Użytkownikom zarejestrowanym w sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą.
 6. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje e-mail na wskazany przez niego adres ze szczegółami zamówienia. Klient nie musi potwierdzać zamówienia, a otrzymanie wiadomości e-mail od sklepu z tematem …”zamówienie nr xxxx” stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a sklepem.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostaje poinformowany o tym fakcie i ustalany jest sposób realizacji zamówienia. Gdy kwota za zamówienie została już wpłacona na konto Sklepu, a Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość. Przed odstąpieniem od realizacji zamówienia Sklep będzie się kontaktował z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu i adres e-mail.
 10. Sklep wystawia paragony i dołącza je do zakupionych towarów. Możliwe jest otrzymanie faktury VAT – trzeba taką potrzebę zgłosić w komentarzach do zamówienia.
 11. Zakupiony w Sklepie towar zgodnie z obowiązującym prawem można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór, z którego można skorzystać, dostępny tutaj). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Zwracany towar powinien mieć dołączony dowód zakupu (paragon lub fakturę otrzymaną ze Sklepu). Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy standardowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach: (a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient. Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a) i b) powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres biura firmy. Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie.
 12. Zwroty i reklamacje wysłane  za pobraniem na koszt Sklepu nie będą przyjmowane ze względów bezpieczeństwa.
 13. Klient, który stwierdzi, że otrzymał towar niepełnowartościowy ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 14. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 15. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.
 16. Deklarujemy pełną troskę o rozwiązywanie wszelkich sporów na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd, który jest właściwy miejscowo według przepisów ogólnych.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności – Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

Polityka Prywatności:

  1. Wypełniając formularz z danymi osobowymi, Klient wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę NaturalCrop Poland, właściciela serwisu biogardena.pl, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
  2. Dane Klientów nie będą przekazywane ani sprzedawane innym podmiotom. Zostaną jedynie przetworzone w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Klient dysponuje prawem do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania, bądź usunięcia.
  3. Klient ma możliwość zapisania się na newsletter bądź rezygnacji z niego w każdym czasie. Zapisanie się na newsletter pozwala na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych w serwisie biogardena.pl.
  4. Przy wysyłaniu newslettera zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w nich krótkich informacji o firmach współpracujących z nami (partnerach) i ich ofercie.

Polityka Cookies:

  1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę NaturalCrop Poland na stronie www.biogardena.pl (zarówno w serwisie informacyjnym, jak i w sklepie internetowym)
  2. Definicje
   2.1.   Cookies (tzw. „ciasteczka”) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
   2.2.   Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
   2.3.   Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
   2.4.   Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.biogardena.pl.
   2.5.   Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
   2.6.   Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3.  Rodzaje wykorzystywanych Cookies
   3.1.   Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   3.2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   3.2.1.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.2.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3.2.3.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  4. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
   4.1.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
   4.1.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   4.1.2.      rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   4.1.3.      zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   4.1.4.      zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   4.2.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
   4.2.1.      utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   4.2.2.      poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   4.2.3.      optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   4.3.   Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
   4.3.1.      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   4.3.2.      poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   4.4.   Administrator ponadto wykorzystuje Cookies własne w celu:
   4.4.1.      zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   4.4.2.      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   4.4.3.      świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
   4.5.   Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu i popularyzacji serwisu za pomocą
   4.5.1.     serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect, Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
   4.5.2.     serwisu społecznościowego Google, plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
   5.1.   Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   5.2.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   5.3.   Ograniczenie stosowania plików Cookies, może może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Bezpieczeństwo

  1. Serwis biogardena.pl zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych swoich Użytkowników, ponieważ:
   1.1.   Chroni dane osobowe swoich Klientów zgodnie z obowiązującym prawem.